bobty在线登录

                                   

Yang Li

bobty在线登录:Contact information

Email: y.li@cqu.edu.cn  

bobty在线登录:Research direction

Synthetic organic chemistry and bioinorganic chemistry

bobty在线登录:Representative papers, monographs and patents

[8] Jia He; Dachuan Qiu; Yang Li* “Strategies toward Aryne Multifunctionalization via 1,2-Benzdiyne and Benzyne” Acc. Chem. Res. 2020, 53, 508-519. 

[7] Jia He; Zizi Jia; Hongcheng Tan; Xiaohua Luo; Dachuan Qiu; Jiarong Shi; Hai Xu; Yang Li* “Arene Trifunctionalization with Highly Fused Ring Systems through a Domino Aryne Nucleophilic and Diels–Alder CascadeAngew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 18513-18518. 

[6] Dachuan Qiu; Jiarong Shi; Qianyu Guo; Qiuxia Xu; Baosheng Li; Yang Li* “Cyclohexenynone Precursors: Preparation via Oxidative Dearomatization Strategy and Reactivity” J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 13214-13218. 

[5] Hai Xu; Jia He; Jiarong Shi; Liang Tan; Dachuan Qiu; Xiaohua Luo; Yang Li* “Domino Aryne Annulation via Nucleophilic-Ene Process” J. Am. Chem. Soc. 2018140, 3555-3559. (supplementary cover article)

[4] Jiarong Shi; Yuanyuan Li; Yang Li* “Aryne Multifunctionalization with Benzdiyne and Benztriyne Equivalents” Chem. Soc. Rev. 201746, 1707-1719. 

[3] Jiarong Shi; Hai Xu; Dachuan Qiu; Jia He; Yang Li* “Selective Aryne Formation via Grob Fragmentation from the [2+2] Cycloadducts of 3-Triflyloxyarynes” J. Am. Chem. Soc. 2017139, 623-626. (Most read 20 articles on JACS in Feb. 2017)

[2] Yuanyuan Li; Dachuan Qiu; Rongrong Gu; Junli Wang; Jiarong Shi; Yang Li* “Aryne 1,2,3-Trifunctionalization with Aryl Allyl Sulfoxides” J. Am. Chem. Soc. 2016138, 10814-10817. (Highlighted by JACS Spotlights: “One-shot Hat Trick on Arynes” 2016138, 12003-12004.)

[1] Jiarong Shi; Dachuan Qiu; Juan Wang; Hai Xu; Yang Li* “Domino Aryne Precursor: Efficient Construction of 2,4-Disubstituted Benzothiazoles” J. Am. Chem. Soc. 2015137, 5670-5673. (Highlighted by Synfacts 201511, 0701; Invited highlight article by SYNPACTS, 2015)

 bobty在线登录(扬州)有限公司