bobty在线登录

Danmei Yu

 

 

 

Danmei Yu, Ph. D. Professor.

Email:yudanmei@cqu.edu.cn.  yudanmei-1@163.com

 

Yu obtained her MS degree in Physical Chemistry in 2000, Ph.D degree in Materials Science in 2004 from Chongqing University. From Aug., 2009 to Aug., 2010, she was a visiting scholar in University of Washington, USA. Prof. Yu’s research interests focus on Catalyzers to Direct Sodium Borohydride Fuel Cell (DBFC), Electrode materials for Lithium Ion Battery and Energy Chemical Materials.

 

Selected Paper:

Bihao Hu, Peng Chen, Chuanlan Xu, Jiaozhi Meng, Jingliang Cai, Yin Yang, Biao Zhang, Danmei Yu*, Xiaoyuan Zhou*, and Changguo Chen*. Hierarchical leaf-shaped Ni@Zn bimetallic catalyst with high stability and selectivity for borohydride oxidation. Appl. Catal. B., 2022, 307: 121183.

 

Jiaozhi Meng, Yongyu Duan, Shaojie Jing, Jianping Ma, Kaiwen Wang, Kai Zhou, C G Ban, Yang Wang, Bihao Hu, Danmei Yu*, Liyong Gan*, Xiaoyuan Zhou*. Facet junction of BiOBr nanosheets boosting spatial charge separation for CO2 photoreduction. Nano Energy., 2022, 92, 106671.

Bihao Hu, Jingjing Yu, Jiaozhi Meng, Chuanlan Xu, Jingliang Cai, Biao Zhang, Yuping Liu, Danmei Yu*, Xiaoyuan Zhou*, and Changguo Chen*. Porous Ni?Cu Alloy Dendrite Anode Catalysts with High Activity and Selectivity for Direct Borohydride Fuel Cells. ACS Appl. Mater. Interfaces., 2022,14: 3910–3918

 

Bihao Hu, Chuanlan Xu, Peng Chen, Jingjing Yu, Bingbing Hu, Qin Xiang, Yuan Cen, Yuping Liu, Danmei Yu*, Changguo Chen*. Efficient nickel catalyst with preferred orientation and microsphere for direct borohydride fuel cell. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46:27516–276528.

 

Shu Yang, Yuan Cen, Bingbing Hu, Chuanlan Xu, Yan Li, Jingjing Yu, Bihao Hu, Jiazhi Meng, Danmei Yu*, Changguo Chen*. High-Performance Ytterbium-Doped V2O5·H2O Binder-Free Thin-Film Electrodes for Supercapacitors. ChemElectroChem, 2021, 8: 1–13.

 

Jingjing Yu, Bihao Hu, Chuanlan Xu, Jiazhi Meng, Shu Yang, Yan Li, Xiaoyuan Zhou, Yuping Liu, Danmei Yu*, Changguo Chen*. An efficient Ni–P amorphous alloy electrocatalyst with a hierarchical structure toward borohydride oxidation. Dalton Transactions, 202150:10168-10179.

 

Chuanlan Xu, Peng Chen, Bingbing Hu, Qin Xiang, Yuan Cen, Bihao Hu, Lijun Liu, Yuping Liu, Danmei Yu*, Changguo Chen*. Porous nickel electrodes with controlled texture for the hydrogen evolution reaction and sodium borohydride electrooxidation. CrystEngComm, 2020, 22: 4228-4237.

 

Bingbing Hu, Yuan Cen, Chuanlan Xu, Qin Xiang, Muhammad Kashif Aslam, Lijun Liu, Sha Li, Yuping Liu, Danmei Yu*, Changguo Chen*. Hierarchical NiMoO4@Co3V2O8 Hybrid Nanorod/Nanosphere Clusters as Advanced Electrodes for High-performance Electrochemical Energy Storage. Nanoscale, 2020, 12, 3763-3776.

 

Bingbing Hu, Chuanlan Xu, Chaozhong Guo, Muhammad Kashif Aslam, Yuan Cen, Jiahong Hu, Yan Li, Yuping Liu, Danmei Yu*, Changguo Chen*. La-Doped V2O5.nH2O@OAB and Flexible Fe2O3@rGO as Binder-Free Thin Film Electrodes for Asymmetric Supercapacitors. Chemical Engineering Journal, 2019, 11, 1385-8947. 

 

Bingbing Hu, Hao Cheng, Chunli Huang, Muhammad Kashif Aslam, Lijun Liu, Chuanlan Xu, Peng Chen, Danmei Yu*, Changguo Chen*. The controlled study of surfactants on the morphologies of three-dimensional turbine-like V2Ofor the application of high performance lithium ion storage. Solid State Ionics, 342 (2019) 115059.

 

Bingbing HuLi Li, Xin Xiong, Lijun Liu, Chunli Huang, Danmei Yu*, Changguo Chen*. High-performance of copper-doped vanadium pentoxide porous thin films cathode for lithium-ion batteries. Journal of Solid State Electrochemistry, 201923: 1315-1324.

 

Bingbing Hu, Chaozhong Guo, Chuanlan Xu, Yuan Cen, Jiahong Hu, Yan Li, Shu Yang, Yuping Liu, Danmei Yu*, Changguo Chen*. Rational Construction of Encapsulating V2O5@rGO with Enhanced Pseudocapacitive Storage for High Performance Flexible Energy Storage Device. ChemElectroChem2019, 6, 1–12.

 

Binging Hu, Qin Xiang, Yuan Cen, Sa Li, Lijun Liu, Danmei Yu*, Changguo Chen*. In Situ Constructing Flexible V2O5@GO Composite Thin Film Electrode for Superior Electrochemical Energy Storage. Journal of the Electrochemical Society, 2018, 165: A3738-A3747.

 

Danmei Yu*, Qiao Yajuan, Zhou Xiaoyuan, Li Chao, Wang Jie, Changguo Chen and Huo Qisheng. Mica-like vanadium pentoxide-nanostructured thin film as high-performance cathode for lithium-ion batteries. Journal of Power Sources, 2014, 266, 1-6.

 

Danmei Yu*, Yan Shen, Zhen Ye, JiaZhi Wen, Jie Wang, ChangGuo Chen. The preparation and performance of high activity Ni-Cr binary catalysts for direct borohydride fuel cells. Chinese Science Bulletin2013,58(20):2435-2439.

 

Danmei Yu*, Changguo Chen, Shuhong Xie,Yanyi Liu, Kwangsuk Park, Xiaoyuan Zhou, Qifeng Zhang, Jiangyu Li and Guozhong Cao. Mesoporous vanadium pentoxide nano?bers with signi?cantly enhanced Li-ion storage properties by electrospinning. Energy & Environmental Science, 2011, 4, 858-861.

 

Yanyi Liu, M. Clark, Qifeng Zhang, Danmei Yu, Dawei Liu, Jing Liu, and Guozhong Cao. V2O5 nano-electrodes with high power and energy densities for thin film Li-ion batteries. Adv. Energy Mater. 2011, 1, 194–202.

 

Danmei Yu*, Shengtao Zhang, Dawei Liu, Xiaoyuan Zhou, Suhong Xie, Qifeng Zhang, Yanyi Liu and Guozhong Cao. Effect of manganese doping on Li-ion intercalation properties of V2O5 ?lms. J. Mater. Chem., 2010, 20, 10841–10846.

 

Danmei Yu*, Changguo Chen, Shu Lei, Xiaoyuan Zhou, Guozhong Cao. Enhanced Electrochemical Oxidation of BH4? on Pt Electrode in Alkaline Electrolyte with the Addition of Thiourea. Advanced Materials Research, 2010, 132: 271-278.

 

Danmei Yu*, Chen Changgu, Si Yujun, Zhou Shangqi Wang Li. Study on the electronic structure of nickel hydroxide by quantum chemical DV-Xα calculation. Chinese Science Bulletin, 2008,53(1):40-45.

 

bobty在线登录(扬州)有限公司